ეროვნული გალერეა
5 Stars
1
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
5 Stars
1
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
5 Stars
1
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
5 Stars
1
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
5 Stars
1
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0

erovnuli galerea uZRveba rva droebiT sagamofeno darbazs, muzeumis maRaziasa da sxvadasxva mniSvnelovan RonisZiebebs. galerea warmoadgens qarTuli da saerTaSoriso xelovnebis cocxal da dinamiur kulturul centrs. amJamad damTvaliereblebs SeuZliaT datkben pirveli gamofeniT -“qarTuli saxviTi xelovnebis Sedevrebi: me-20 saukunis pirveli naxevari”. ganaxlebul erovnul galereaSi gamofenilia iseTi cnobili qarTveli mxatvrebis Tvalwarmtaci tiloebi, qandakebebi da Teatris mxatvrobebi, rogorebic arian, niko firosmani, daviT kakabaZe, lado gudiaSvili, gigo gabaSvili, qeTevan maRalaSvili, elene axvlediani da sxvebi. am gamofenis naxvisas, damTvaliereblebi gaecnobian me-19 saukunis mxatvruli Semoqmedebis farTo speqtrsa da me-20 saukunis evropul avan gards.

მუშაობის საათები
სამშაბათი-კვირა: 11-დან 17 საათამდე
ჯანაშიას მუზეუმი და ეროვნული გალერეა: 10-დან 18 საათამდე
დაკეტილია: ორშაბათობით და ოფიციალური დღესასწაულების დროს

ბილეთების ფასი განსხვავდება მუზეუმების მიხედვით:

მოზრდილები: 1.50 დან -5 ლარამდე
სტუდენტები: 1 ლარი
18 წლამდე: 0.5 ლარი
შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით მუზეუმში შესვლა უფასოა:
ჳჩჴმ წევრებისთვის, საქართველოსა და უცხოეთის მუზეუმის თანამშრომლებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, 6 წლამდე ბავშვებისთვის, სოციალურად დაუცველ პირთათვის, იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის.


ტურები გიდის თანხლებით
გიდის მომსახურება შესაძლებელია თითქმის ყველა მუზეუმში ქართულ, ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებზე. უმჯობესია წინასწარი დაჯავშნა.
10 კაცამდე ჯგუფისთვის: 10 დან-25 ლარამდე (მუზეუმების მიხედვით)

rusTavelis gamz. 11, Tbilisi

ტელ: (+995 32) 2998022

http://www.museum.ge/

 

ადგილმდებარეობა რუკაზე

<< უკან